Aktualnosci

Badania potrzeb edukacji pozaformalnej

W maju 2015 r. przeprowadzono badanie potrzeb edukacji pozaformalnej. Podzielone było ono na dwie części, odbyło się w dniach 1-20 maja 2015 roku w Polsce i na Litwie wykorzystując kwotowy dobór próby w badaniu ankietowym i celowy w badaniu jakościowym – zogniskowanych wywiadach grupowych.

            W badaniu wzięło udział 937 respondentów ankiety oraz 32 osoby w zogniskowanych wywiadach grupowych.

            Duża część respondentów nie uczestniczy wcale w nadobowiązkowych szkoleniach lub kursach, należy pamiętać, że respondentami były osoby w wieku 15-25 lat, które w zdecydowanej większości jeszcze się uczą a tradycyjnych szkołach.

            Jednocześnie chęć udziału w kursach i szkoleniach pozaszkolnych deklaruje znaczna część ankietowanych, odpowiedzi twierdzące deklarowało 77,3% kobiet oraz 78% mężczyzn, a w podziale na kraje 75,3% respondentów z Polski oraz 80% respondentów z Litwy.

            Respondenci wyrażali różne preferencje dotyczące wyboru tematów kursów i szkoleń edukacji poza formalnej, spośród 11 zaproponowanych tematów kobiety najchętniej wzięły by udział w kursach dotyczących historii i kultury okolicy w której mieszkają (82%), kursów języków obcych (77%) oraz historii i kultury państwa i narodu w którym mieszkają (73%). Dla mężczyzn najbardziej atrakcyjnym tematem kursu byłyby języki obce (82%), historia i kultura okolicy zamieszkania (77%) oraz wiedza o społeczeństwie, państwie i demokracji (74%).

            Podobnie jak płeć tak i miejsce zamieszkania respondentów różnicuje wyniki preferencji tematów kursów i szkoleń dodatkowych. Dla mieszkańców Litwy najbardziej atrakcyjnymi tematami tego typu kursów są: historia i kultura okolicy w której mieszkają (88%) historia i kultura państwa i narodu (84%) oraz język polski (77%).     Dla respondentów mieszkających w Polsce najbardziej atrakcyjnymi tematami są: języki obce (84%), nabywanie umiejętności przydatnych na rynku pracy (67%), oraz historia i kultura okolicy w której mieszkają (66%).

            Zdecydowana większość respondentów chciałaby się spotkać ze swoimi ewentualnymi kolegami współkursantami. Odpowiedzi pozytywne (zsumowane „Bardzo bym chciał” i „Raczej bym chciał”) wybrało odpowiednio 92% badanych kobiet i  94% badanych mężczyzn, dla podziału ze względu na kraj zamieszkania wyniki przedstawiają się następująco: respondenci z Polski 94% respondenci z Litwy 92%.

            Większość respondentów chciałaby otrzymać certyfikaty uczestnictwa lub ukończenia kursu online edukacji poza formalnej. Odpowiedzi pozytywne (zsumowane „Bardzo bym chciał” i „Raczej bym chciał”) wybrało odpowiednio 80% badanych kobiet i 85% badanych mężczyzn, w przypadku podziału na kraj zamieszkania było to 86% w przypadku mieszkańców Polski i 80% w przypadku mieszkańców Litwy.

            W przypadku wyboru preferowanego języka w jakim powinny odbywać się kursy płeć nie różnicowała odpowiedzi, 86,3% kobiet i 83,8% mężczyzn wolałoby aby językiem kursów był język polski. Tym co zdecydowanie wpływa na preferowany język w jakim chcieliby respondenci brać udział w kursach jest kraj zamieszkania. 99,2% mieszkańców Polski chciałoby, aby językiem tym był język polski, tymczasem na Litwie wskaźnik ten wyniósł 70,7%.

            Najwięcej respondentów chciałoby aby materiały sprawdzające publikowane były tylko na zakończenie kursu, jest to 41,4% kobiet i 41,5% mężczyzn, a w grupach podzielonych ze względu na kraj 39,3% respondentów z Polski oraz 43,5% respondentów z Litwy.

            Respondenci chcieliby także  chciałoby aby lekcje trwały 31-45 minut, jest to 44,9% kobiet i 43% mężczyzn, a w grupach podzielonych ze względu na kraj 46,7% respondentów z Polski oraz 41,2% respondentów z Litwy.

 

            Najwięcej respondentów proponuje aby materiały edukacyjne miały formę interaktywną, jest to 61% kobiet i 59,2% mężczyzn, a w grupach podzielonych ze względu na kraj 58,6% respondentów z Polski oraz 61,6% respondentów z Litwy. 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Instytut Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Krakowskie Przedmieście 64, p.5, 00-322 Warszawa, www.iku.wspolnotapolska.org.pl
tel. +48 22 826 40 93,
fax: +48 22 826 40 93,
e-mail: instytut.swp@wp.pl